Poduzeće ORIO-KOM d.o.o. za komunalne djelatnosti osnovala je Općina Oriovac na temelju Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „ORIO-KOM“ d.o.o.

Društvo zastupa i predstavlja Uprava, koju čini direktor, koji društvo zastupa samostalno i pojedinačno, temeljem Odluke Skupštine.

Komunalno poduzeće ORIO-KOM d.o.o. je osnovano i posluje s ciljem osiguranja javnih interesa i zadovoljenja potreba svih korisnika komunalnih usluga, što je temelj razvoja i poboljšanje kvalitete urbanog življenja na području općine Oriovac.

Svoju viziju komunalno poduzeće usmjerava prema praćenju i unapređenju poznatih i uspješnih trendova u komunalnoj djelatnosti.

Glavne aktivnosti i rad društva odvijat će se kroz realizaciju radova i usluga izvođenja komunalnih djelatnosti održavanja javnih i zelenih površina na području općine. Oriovac, održavanja i čišćenja groblja, obavljanja ukopa pokojnika te ostalih aktivnosti navedenih u cjeniku društva, kao i kroz rad reciklažnog dvorišta.